Zaznacz stronę
Informacja sporządzona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dalej: RODO Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Virtual Group Krystian Duchowski, z siedzibą: 1-go Maja 20/4 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel. +48 577 808 166, adres email: kontakt@virtualgroup.pl Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji oraz zawarcia i wykonania umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, a brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy i wykonania usługi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w okresie trwania umowy oraz w okresie przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Administratora. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.